ผู้บริหาร

นายสุเทพ ธรรมจักร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
สารานุกรมไทย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.บ้านท่าอาจ เป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/11/2011
ปรับปรุง 04/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 358171
Page Views 432230
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

รายวิชาสังคมศึกษา
- แบบทดสอบ เรื่องพุทธศาสนสุภาษิต คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎก
- แบบทดสอบ เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี
- แบบทดสอบ เรื่องการบริหารจิตและการเจริญปัญญา
- แบบทดสอบ เรื่องอริยสัจ 4

- แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่อง พุทธประวัติ
- แบบทดสอบ เรื่อง อริยสัจ 4
- แบบทดสอบ เรื่อง พระไตรปิฎก
- แบบทดสอบ เรื่อง พระรัตนตรัย

- แบบทดสอบ เรื่องหลักธรรม
- แบบทดสอบ เรื่องหลักการอ่านภาษาบาลีและอ่านภาษาบาลี
- แบบทดสอบ เรื่องความหมายและแนวทางการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนสุภาษิต
- แบบทดสอบ เรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากพระไตรปิกฎ
- แบบทดสอบ เรื่องความหมายและประโยชน์ของสมาธิ

- แบบทดสอบ เรื่องการพัฒนาชาติไทยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
- แบบทดสอบ เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
- แบบทดสอบ เรื่องการพัฒนาชาติไทยด้านการเมืองการปกครอง
- แบบทดสอบ เรื่องการพัฒนาชาติไทยด้านสังคมและวัฒนธรรม สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-2-3)
- แบบทดสอบ เรื่องบทบาทของศาสนาที่สำคัญในสังคมไทย และการนำมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง

- แบบทดสอบ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
- แบบทดสอบ เรื่อง สิทธิมนุษยชน
- แบบทดสอบ เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
- แบบทดสอบ เรื่อง การสร้างสันติสุขในสังคมไทย
- แบบทดสอบ เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และพลเมืองไทย

- แบบทดสอบ เรื่อง การเผยแพร่พุทธศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่อง พระไตรปิฎก
- แบบทดสอบ เรื่อง พุทธประวัติ
- แบบทดสอบ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต

- แบบทดสอบ เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่องหลักธรรมทางศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่องหลักธรรมทางศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่องพระสงฆ์และการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
- แบบทดสอบ เรื่องพุทธสาวกพุทธสาริกาและชาวพุทธตัวอย่าง

- แบบทดสอบ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
- แบบทดสอบ เรื่อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- แบบทดสอบ เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- แบบทดสอบ เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
- แบบทดสอบ เรื่อง สถาบันรัฐสภา

- แบบทดสอบ เรื่องกฎหมาย
- แบบทดสอบ เรื่องประชาธิปไตย
- แบบทดสอบ เรื่องรัฐ-การเมืองการปกครอง
- แบบทดสอบ เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
- แบบทดสอบ เรื่องการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม

- แบบทดสอบ เรื่อง ลัทธิทางศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธ ชุด 1
- แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธ ชุด 2
- แบบทดสอบ เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย

- แบบทดสอบ เรื่อง ความหมายของสมาธิ
- แบบทดสอบ เรื่อง ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔
- แบบทดสอบ เรื่อง อริยสัจ ๔
- แบบทดสอบ เรื่อง สัปปุริสธรรม ๗
- แบบทดสอบ เรื่อง อิทธิบาท 4
ขอบคุณครูเอื้องคะโรงเรียนบ้านท่าอาจ 19 หมู่ 3 ตำบลท่าสายลวด  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โทร 055-563299 E-mail taaad@hotmail.co.th